Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť 3A s.r.o. pod obchodnou značkou MobilEnergy poskytuje prenájom zariadení - mobilné teplovodné kotolne, mobilné chladiace a klimatizačné zariadenia, mobilné parné kotolne, mobilné vyvíjače pary, mobilné ventilátory a odvlhčovače vzduchu.

I. Všeobecne

 1. Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky (ďalej označené len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s prenájmom hnuteľného majetku špecifikovanom v zmluve od spoločnosti 3A s.r.o., so sídlom na adrese Majerníkova 2, 841 05 Bratislava, Slovensko, IČO: 35 868 007, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 29888/B (ďalej označená len ako „3A s.r.o.“ alebo „prenajímateľ“)  .
 2. Spoločnosť 3A s.r.o. v rámci svojej podnikateľskej činnosti uzavrie s nájomcom zmluvu o prenájme hnuteľného majetku (ďalej označovanú len ako „zmluva“). Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy.
 3. Zmluva sa uzatvára medzi zmluvnými stranami písomne. V prípade, že obe zmluvné strany súhlasia s obsahom zmluvy a týchto VOP, svoj bezpodmienečný súhlas vyjadria podpísaním zmluvy oprávnenými osobami, čím medzi nimi vznikne zmluvný vzťah.
 4. Nájomca je právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podľa zmluvy oprávnená prechodne a za odplatu užívať predmet nájmu (ďalej označovaná len ako „nájomca“).
 5. Predmetom nájmu je hnuteľný majetok, t.j. mobilné kotolne, vykurovacie a chladiace zariadenia vrátane príslušenstva a ďalšie zariadenia, ktoré prenajímateľ poskytuje formou nájmu nájomcovi v zmysle zmluvy (ďalej označovaná len ako „predmet nájmu“).
 6. Nájom zariadení a ich príslušenstva, s ním spojený servis ako aj s ním spojené poradenské služby sa vykonávajú podľa podmienok VOP a zmluvy.

II. Ponuka a uzatvorenie zmluvy

 1. Prenajímateľ má právo na zmeny konštrukcie a tvaru, použitie rovnakých alebo lepších konštrukčných dielov a/alebo materiálov, ako aj zmeny rozsahu dodávky medzi uzatvorením zmluvy a dodaním predmetu nájmu len pokiaľ tieto negatívne neovplyvňujú zamýšľané použitie.
 2. K podkladom (napr. obrázky, výkresy, popisy, katalógové listy a pod.) patriacim k ponuke, k zmluve, ktoré boli poskytnuté nájomcovi si prenajímateľ vyhradzuje vlastnícke právo, autorské právo a iné práva. Tretím stranám sa smú sprístupniť iba s  predchádzajúcim písomným súhlasom Prenajímateľa.

III. Doba nájmu a účel použitia

 1. Nájom sa uzatvára na dobu neurčitú.
 2. V zmluve sa zároveň dohodne minimálna doba nájmu.
 3. Doba nájmu sa začína dňom naloženia predmetu nájmu prenajímateľom na prepravu v mieste nakládky a končí vrátením prenajímateľovi, t.j. dňom zloženia v mieste vykládky prenajímateľa, pričom deň dodania, ako aj deň vyzdvihnutia platia ako doba nájmu.
 4. Ukončenie nájmu výpoveďou je možné najskôr po uplynutí minimálnej doby nájmu. Výpovedná lehota je 7 (sedem) pracovných dní. Výpoveď nájmu je treba zaslať e-mailom na info@mobilenergy.eu.
 5. Nájomca nesmie predmet nájmu alebo jeho časť predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa použiť pre iné budovy ani umiestniť na iné miesto, než je zmluvne dohodnuté. Nájomcovi nie je dovolené, predmet nájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa prenechať na užívanie tretím stranám ani ďalej prenajímať tretím stranám formou podnájmu. Odopretie súhlasu prenajímateľa podľa predchádzajúcej vety nezakladá právo nájomcu na predčasné ukončenie zmluvy (výpoveď zmluvy pred uplynutím minimálnej doby nájmu).
 6. Prevádzkovanie/obsluha predmetu nájmu sa musí vykonávať prostredníctvom odborne kvalifikovaného personálu, ktorý disponuje oprávnením podľa platnej legislatívy v súlade s aktuálne platnými technickými predpismi.
 7. Zmeny resp. úpravy na predmete nájmu sú výslovne zakázané.
 8. Opravy na predmete nájmu sú výslovne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
 9. O všetkých vykonaných údržbách musí nájomca okamžite prenajímateľa informovať.

IV. Nájomné a ďalšie úhrady

 1. Nájomné je dohodnuté na základe cenovej ponuky zaslanej prenajímateľom. V nájomnom sú zahrnuté všetky prenajímateľove náklady spojené s prenájmom predmetu nájmu. Hodnota nájomného je uvedená v zmluve.
 2. V zmluve sú uvedené aj ďalšie náklady spojené s dovozom, montážou, demontážou a odvozom predmetu nájmu po ukončení doby nájmu.
 3. Na základe predpokladanej minimálnej doby nájmu sa ceny dohodli podľa aktuálne platného cenníka v termíne vystavenia cenovej ponuky. Skrátenie doby nájmu oproti minimálnej dobe nájmu stanovenej v zmluve oprávňuje prenajímateľa k prispôsobeniu ceny nájmu podľa aktuálneho cenníka prenajímateľa pre celé nájomné obdobie.
 4. Ceny sú uvádzané bez príslušnej platnej DPH, v eurách. Ak nájomca požadoval od prenajímateľa uzatvorenie havarijného poistenia predmetu nájmu a poistenia povinného ručenia, platby za tieto poistenia sa vykážu osobitne. V tomto prípade je nájomca povinný okrem nájomného hradiť prenajímateľovi aj poistné. Nájomca je povinný poistiť predmet nájmu počas celej doby nájmu voči poškodeniu a odcudzeniu.

V. Platobné podmienky

 1. Podrobnosti o platobných podmienkach upravuje zmluva.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania platby podľa zmluvy má prenajímateľ právo okrem úrokov z omeškania aj nárok na zmluvnú pokutu v sadzbe 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Uplatnenie ďalšej škody z prieťahov pre nás ostáva vyhradené.
 3. Za každú upomienku sa započítavajú náklady vo výške paušálu 20,00 eur.
 4. Ak sa nájomca nachádza v omeškaní s úhradou platieb a napriek predchádzajúcej dohode nezaplatí zostatky v rámci dohodnutej primeranej lehoty, môže prenajímateľ od nájomnej zmluvy okamžite odstúpiť, t.j. s účinnosťou ku dňu doručenia písomného odstúpenia nájomcovi.
 5. Nezávisle od vyhlásenia nájomcu sa došlé splátky najskôr započítajú k prípadným nákladom, úrokovým pohľadávkam, ostatnému príslušenstvu  a potom k najstarším zostatkom na istine. Prenajímateľ o tom kupujúcemu vystaví príslušné zúčtovanie.
 6. Platby sa považujú za uhradené v deň ich pripísania na účet prenajímateľa uvedený v zmluve.
 7. Ak sa zistia okolnosti, ktoré spochybnia bonitu nájomcu (zo správania nájomcu alebo z iných okolností nepochybne vyplýva že nájomca poruší svoje povinnosti podstatným spôsobom), napr. nie je preplatená splatná faktúra, prenajímateľ je oprávnený  požadovať platby vopred, alebo úhradu celého zostávajúceho dlhu až po dohodnutý koniec minimálnej doby nájmu alebo peňažné záruky. Ak nájomca platby vopred, alebo peňažné záruky včas neposkytne, prenajímateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
 8. Nájomca je oprávnený započítať svoje finančné nároky voči prenajímateľovi, zadržať alebo znížiť platby nájmu iba v prípade ak sú vzájomné nároky právoplatne stanovené súdom.
 9. Prenajímateľ je pri uzatvorení zmluvy oprávnený požadovať od nájomcu peňažnú istinu (ďalej označovaná len ako „kaucia“) najmä na krytie prípadných neuspokojených nárokov na nájomné, dodávku, montáž, demontáž a odvoz predmetu nájmu, resp. v prípade poškodenia alebo odcudzenia predmetu nájmu. Výška kaucie je určená v zmluve. Úhrada kaucie predstavuje odkladaciu podmienku nadobudnutia účinnosti zmluvy. Prenajímateľ je oprávnený ponechať si kauciu po celú dobu účinnosti zmluvy a svoj prípadný nárok na úhradu akýchkoľvek nedoplatkov alebo škôd je oprávnený uspokojiť jednostranným započítaním proti tejto kaucii. Kaucia, resp. jej nepoužitý zostatok sa v plnom rozsahu vracia nájomcovi prevodom na jeho účet bez zbytočného odkladu po spätnom vrátení predmetu nájmu prenajímateľovi, ak nedôjde k splneniu podmienok pre jej plné použitie v prospech prenajímateľa.
 10. Ak nie je písomne dohodnuté inak, nájomca je povinný zložiť kauciu za každý jednotlivý predmet nájmu.
 11. Nájomca je povinný uhradiť kauciu minimálne 2 pracovné dni pred naložením predmetu nájmu na dopravné zariadenie. Do úhrady kaucie nie je prenajímateľ povinný na plnenie v zmysle zmluvy, pričom jeho nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

VI. Dodacia lehota a lehota na plnenie

 1. Oneskorenia pri dodaní a vyzdvihnutí, ako aj pri montáži a uvádzaní predmetu nájmu do prevádzky, ktoré sú založené na povahe a osobitnosti miesta použitia (pozemok alebo budova a zariadenie budovy), idú na ťarchu nájomcu.
 2. Nájomca nemá nárok na úhradu zvýšených nákladov na základe oneskorení pri dodaní a vyzdvihnutí predmetu nájmu z nepredvídateľných a prenajímateľom nezapríčinených okolností (napr. dopravná obmedzenia, dopravná zápcha, prevádzkové poruchy a pod.).
 3. V prípade vyššej moci a iných nepredvídateľných, mimoriadnych a nezavinených okolností, napr. prevádzkové poruchy, štrajk, dopravné zápchy a úradné zásahy, ako aj iných nepredvídateľných, neodvratných udalostí, za ktoré nie je prenajímateľ zodpovedný, sa predlžuje, ak je tým prenajímateľovi znemožnené včasné splnenie jeho záväzkov, dodacia lehota a lehota na plnenie o dobu oneskorenia. Ak nie je plnenie v dôsledku uvedených okolností možné, od povinnosti plnenia je prenajímateľ oslobodený.

VII. Zodpovednosť za vady

 1. Prenajímateľ je povinný odovzdať predmet nájmu nájomcovi v stave vhodnom na stanovené použitie, alebo ak použitie nebolo dohodnuté, tak v stave vhodnom na bežné použitie, a udržiavať predmet nájmu v takomto stave, a to na svoje vlastné náklady.
 2. S cieľom predísť problémom a zamedziť poškodeniu predmetu nájmu je nájomca povinný skontrolovať predmet nájmu bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí, t. j. najneskôr do 24 hodín po dodaní. V prípade zistených vád predmetu nájmu alebo iných reklamácií sa nájomca okamžite telefonicky alebo e-mailom spojí s prenajímateľom. Právo nájomcu nárokovať si zodpovednosť za vady zaniká po použití predmetu nájmu. To sa nevzťahuje na skryté vady.
 3. Prenajímateľ nezodpovedá za výpadky predmetu nájmu a škody z nich vzniknuté nájomcovi, ktoré sú spôsobené nevhodným alebo neodborným použitím predmetu nájmu, jeho montážou, resp. uvedením do chodu prostredníctvom nájomcu alebo tretích strán, v dôsledku prirodzeného opotrebovania, chybného alebo nedbalého zaobchádzania, nevhodných prevádzkových prostriedkov, nesprávneho nastavenia horákov, nevhodných palív, nevhodnej vody napustenej do vykurovacieho systému a chemických alebo elektrochemických a elektrických vplyvov, v dôsledku nedodržiavania návodov na montáž, prevádzku a údržbu, ako aj neodborných zmien či opravárskych prác vykonávaných nájomcom alebo tretími stranami a pôsobeniami dielov cudzieho pôvodu (napr. cudzie regulácie okruhu kotla).
 4. Predpokladom záruky pre prípravu teplej vody je, že ohrievaná voda má kvalitu pitnej vody.
 5. Napájacia voda do kotla musí zodpovedať požiadavkám platných európskych noriem pre napájaciu vodu pre daný typ kotla, resp. parametrom stanovenými výrobcom kotla.
 6. Ak sa do kotla nenaplní voda v kvalite napájacej vody pre príslušný typ kotla alebo sa naplní inak upravená vykurovacia voda, tak za vzniknuté škody (napr. poškodenia kotla v dôsledku prehriatia na základe tvorenia kotlového kameňa, korózia a pod.) zodpovedá v plnom rozsahu nájomca.
 7. Prenajímateľ výslovne upozorňuje na to, že neexistuje žiadna záručná povinnosť, keď sa diely podliehajúce opotrebovaniu, ako napr. dýzy horákov, vložky horákov pre nízke emisie, poistky, tesnenia, obloženia spaľovacej komory alebo diely zapaľovacích alebo kontrolných zariadení, ktoré sú v kontakte s ohňom, čerpadlá, servopohony, opotrebujú v dôsledku normálneho, spotrebou podmieneného opotrebovania.
 8. Prenajímateľ nezodpovedá za vady spôsobené výpadkami predmetu nájmu, ktoré vznikli v dôsledku znečistení vzduchu, ako je silný výskyt prachu alebo agresívne pary, v dôsledku kyslíkovej korózie (napr. pri použití difúzne netesných plastových rúr v podlahových kúreniach), v dôsledku inštalácie v nevhodných priestoroch alebo v dôsledku ďalšieho používania napriek výskytu nedostatku.
 9. Nájomca je povinný postarať o to, aby sa predmet nájmu vždy udržiaval uzatvorený a aby sa zabránilo v prístupe k predmetu nájmu neoprávneným osobám. Prenajímateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v súvislosti s prístupom neoprávnených osôb k predmetu nájmu alebo bezprostredne v dôsledku konania neoprávnených osôb.

VIII. Ďalšie podmienky užívania predmetu nájmu

 1. Nájomca je po celú dobu nájmu povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda a hradiť všetky náklady spojené s prevádzkou predmetu nájmu, t.j náklady na spotrebu paliva, el., vody, chemikálie pre úpravňu vody a pod.
 2. Nájomca sa zaväzuje na bežnú údržbu predmetu nájmu vrátane udržiavania predmetu nájmu v čistote. V prípade ak predmet nájmu vrátane príslušenstva nebude pri vrátení riadne očistený, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi všetky náklady spojené s očistením predmetu nájmu a jeho príslušenstva. Minimálne náklady na očistenie predmetu nájmu predstavujú 380 EUR (slovom tristoosemdesiat EUR). Táto suma môže byť aj vyššia v závislosti od miery znečistenia a typu predmetu nájmu.
 3. Nájomca je povinný zabezpečiť, aby predmet nájmu bol počas celej doby nájmu prevádzkovaný spôsobom, ktorý nenarušuje technické, resp. prevádzkové parametre a konštrukciu predmetu nájmu. Nájomca nesie v plnom rozsahu zodpovednosť za prípadné dôsledky porušenia tejto povinnosti. Porušenie tejto povinnosti predstavuje podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku čoho je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 4. Nájomca nesmie povoliť akúkoľvek manipuláciu s predmetom nájmu iným osobám, ako tým, ktoré sú uvedené v odovzdávacom protokole a boli oboznámené s prevádzkou predmetu nájmu. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku čoho je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 5. Nájomca sa zaväzuje, že bude dodržiavať písomné pokyny pre prevádzku predmetu nájmu. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku čoho je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 6. Nájomca je povinný počas doby nájmu vykonávať činnosti predpokladané či určené návodom na obsluhu predmetu nájmu (hlavne kontroly zariadení, tlaku, hladiny vody v systéme, paliva, kontroly stavu pneumatík,  účinnosti bŕzd a pod.). Hrubé alebo opakované porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a prenajímateľ je oprávnený v takomto prípade od zmluvy odstúpiť a predmet nájmu nájomcovi okamžite odobrať, bez nároku nájomcu na náhradu škody, ktorá by mu vznikla odobratím predmetu nájmu.
 7. Nájomca je oprávnený aj povinný okamžite a preukázateľne ohlásiť prenajímateľovi prípadnú poruchu, poškodenie alebo odcudzenie predmetu nájmu na príslušnú kontaktnú adresu.
 8. Nájomca nie je oprávnený účtovne zaradiť predmet nájmu do svojho majetku.
 9. Nájomca nesie plnú zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích osôb vzniknutú v dôsledku užívania predmetu nájmu.
 10. Nájomca nie je oprávnený odstrániť z predmetu nájmu identifikačné znaky výrobcu a prenajímateľa ani tieto znaky zakryť.
 11. Predmet nájmu bude nájomcom prevzatý do užívania formou písomného protokolu podpísaného poverenými zástupcami oboch zmluvných strán.
 12. Nájomca je oprávnený používať predmet nájmu po dobu účinnosti zmluvy, tzn. najneskôr v deň ukončenia účinnosti zmluvy je povinný vrátiť predmet nájmu prenajímateľovi. V prípade omeškania so splnením tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený vyúčtovať nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobného základného denného nájomného platného pre prvých 7 dní nájmu za každý kalendárny deň omeškania. Týmto nie je dotknutý prenajímateľov nárok na úhradu škody vrátane ušlého zisku.
 13. ĽVO / nafta musí byť v zimnom období dodaná v kvalite pre zimné obdobie. Nádrž s ĽVO / naftou sa nesmie počas prevádzky predmetu nájmu vyprázdniť. Zimným obdobím sa myslí obdobie keď vonkajšia teplota poklesne, resp. môže poklesnúť v mieste osadenia predmetu nájmu pod 0°C.
 14. Nájomca je povinný zaplatiť všetky poplatky, dane (vrátane miestnych poplatkov) a pokuty, ktoré vyplynú z používania predmetu nájmu alebo mu budú uložené v súvislosti ním.
 15. Nájomca je povinný zabezpečiť, aby osoba oprávnená prevziať, resp. odovzdať predmet nájmu za nájomcu bola prítomná na dohodnutom mieste v dohodnutom termíne dodávky, resp. vrátenia predmetu nájmu. Ak nebude prítomná pri odovzdávaní predmetu nájmu prenajímateľovi kontaktná osoba nájomcu uvedená v zmluve alebo iná oprávnená osoba určená nájomcom, je prenajímateľ oprávnený aj napriek tomu prevziať predmet nájmu od nájomcu, pričom v prípade sporu, či predmet nájmu bol vrátený v správnom množstve alebo v riadnom stave, dôkazné bremeno nesie nájomca.
 16. V deň vrátenia musí byť predmet nájmu pripravený na prevzatie zo strany prenajímateľa od 8:00 hod., t. j. musí byť roztriedený, očistený, usporiadaný a uložený na prízemí. Ak predmet nájmu má zabudovanú palivovú nádrž, resp. predmetom nájmu je palivová nádrž, tak palivo musí byť z nádrže odčerpané. Ak predmet nájmu nie je riadne a včas pripravený na prepravu, nájomca musí uhradiť prenajímateľovi všetky dodatočné výdavky, ktoré vzniknú v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti. Náhradou za tieto výdavky je suma nájomného za jeden deň a dodatočných nákladov na prepravu predmetu nájmu, ako aj náklady za očistenie podľa čl. VIII. bod 2 VOP.

IX. Zodpovednosť za škodu

 1. Prenajímateľ nezodpovedá za škody spôsobené nájomcom pri nesprávnom používaní predmetu nájmu, ako aj za stratu alebo zničenie predmetu nájmu spôsobené nájomcom. Nenahrádza sa ani ušlý zisk, náklady vynaložené v súvislosti so vznikom škody, ani iné nepriame a následné škody.

X. Poistenie nájomcu, právo prehliadky a skúšky

 1. Počas doby nájmu je nájomca povinný predmet nájmu poistiť na bežné krytie, vrátanie poistenia proti škodám spôsobeným požiarom alebo výbuchom.
 2. Ďalšie riziká, predovšetkým riziko ochrany vodných tokov, znáša nájomca.
 3. Na žiadosť nájomcu a na jeho náklady uzatvorí havarijné poistenie predmetu nájmu a poistenie povinného ručenia prenajímateľ.
 4. Nájomca dáva prenajímateľovi, resp. prenajímateľom poverenej osobe neodvolateľný súhlas na 24/7 vstup na pozemok, kde má byť predmet nájmu dodaný a prevádzkovaný za účelom dodania, montáže, demontáže, odvozu a kontroly zariadenia.
 5. Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek na vlastné náklady si predmet nájmu prehliadnuť a preskúšať alebo ho nechať prehliadnuť a preskúšať poverenou osobou.

XI. Aplikovateľné právo/zmluvný jazyk

 1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Platí slovenské právo. Zmluvným jazykom je slovenčina.
 3. Sídlom príslušného súdu pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy a na jej základe je príslušný súd prenajímateľa.

XII. Ostatné

 1. Ak by boli jednotlivé ustanovenia zmluvy právne neúčinné alebo by sa právne neúčinnými stali, alebo by zmluva obsahovala tzv. medzeru v zmluve, tak právna účinnosť zvyšných ustanovení tým zostane nedotknutá alebo neúčinné ustanovenia alebo tzv. medzery v zmluve treba radšej – pokiaľ je to zlučiteľné s účelom zmluvy – nahradiť inými ustanoveniami, ktoré vedú k právne rovnakému a podobnému výsledku pre zmluvné strany vykonateľnému podľa dobrej viery.
 2. Ústne dohody neexistujú. Zmeny a doplnenia zmluvy si vyžadujú písomnú formu a písomné potvrdenie oboch zmluvných strán. Aj dohoda o zrušení požiadavky na písomnú formu si vyžaduje písomnú formu.
 3. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa bezodkladne písomne informovať o akýchkoľvek zmenách identifikačných údajov, ku ktorým došlo počas platnosti zmluvy.
 4. Pri akomkoľvek spôsobe ukončenia platnosti zmluvy zmluvné strany vyvinú úsilie na obojstranné vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok mimosúdnou cestou.
 5. Obidve zmluvné strany sú povinné oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu adresy na doručovanie písomností. Do doby doručenia oznámenia o zmene adresy sú zmluvné strany oprávnené odosielať písomnosti na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, pokiaľ ide o doručovanie akejkoľvek zásielky v rozsahu celej zmluvy, že ak nie je možné doručiť písomnú zásielku adresovanú na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane a zmluvná strana neoznámila druhej zmluvnej strane inú adresu, zásielka sa bude považovať za doručenú po 3 dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky, aj keď sa druhá zmluvná strana o tom nedozvedela. Za rovnako doručenú sa považuje aj zásielka, ktorej prijatie bolo odmietnuté alebo ktorá nebola vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote. Pri elektronickom doručovaní písomností sa za doručené berie dátum a čas odoslania e-mailu druhej zmluvnej strane na e-mailovú adresu určenú v zmluve, alebo inú oznámenú e-mailovú adresu.
 7. Náklady spojené s vymáhaním pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi hradí nájomca. V prípade omeškania nájomcu so splnením peňažného záväzku prenajímateľa o viac ako 30 dní, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z dlžnej sumy.

XIII. Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry    

 1. Nájomca podpisom zmluvy v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty udeľuje prenajímateľovi súhlas na to, aby mu za dodané služby alebo tovar vystavoval faktúru v elektronickej forme (ďalej len „elektronická faktúra“).
 2. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty daňovým dokladom.
 3. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúr vyhotovených Prenajímateľom v elektronickej forme je zaručená elektronickou výmenou údajov.
 4. V prípade pochybností sa doručenie elektronickej faktúry považuje za doručenú po uplynutí troch dní od dňa preukázateľného odoslania dokladu nájomcovi.
 5. Nájomca je povinný neodkladne informovať prenajímateľa o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä o zmene e-mailovej adresy uvedenej v bode VI.2 zmluvy.
 6. Prenajímateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku úniku dôveryhodných údajov z e-mailovej schránky priradenej k e-mailovej adrese nájomcu uvedenej v bode VI.2 zmluvy alebo v dôsledku úniku údajov z internetovej aplikácie nájomcu.
 7. Prenajímateľ nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje v prípade, že poškodenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri doručovaní elektronickej faktúry prostredníctvom siete internet. Prenajímateľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia nájomcu do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k nájomcovi alebo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti nájomcu nadviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.
 8. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry v dohodnutej alebo obvyklej lehote je nájomca povinný bez zbytočného odkladu informovať prenajímateľa o tejto skutočnosti prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu: info@3a.sk. V opačnom prípade sa faktúra považuje za doručenú.
 9. Nájomca je povinný zabezpečiť na vlastné náklady a nebezpečenstvo:
 10. počítač s pripojením na internet
 11. e-mailovú schránku s dostatočnou voľnou kapacitou.
 12. prehliadač Acrobat Reader vo verzii 6.0 alebo novšej, ktoré sú potrebné na doručovanie elektronických faktúr nájomcovi.
 13. Nájomca je oprávnený udelený súhlas na doručovanie elektronických faktúr odvolať písomnou formou adresovanou prenajímateľovi.

XIV. Ukončenie zmluvy

 1. Zánik právneho vzťahu podľa zmluvy môže nastať:
 2. dohodou zmluvných strán;
 3. písomnou výpoveďou prenajímateľa s  1 mesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu, ktorá začne plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúcom po doručení písomnej výpovede nájomcovi;
 4. okamžitým odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných podmienok a v prípadoch uvedených v zmluve alebo VOP; Okamžité odstúpenie od zmluvy je potrebné urobiť písomne a doručiť druhej zmluvnej strane. Právne účinky ukončenia zmluvného vzťahu nastanú ex nunc, t.j. zmluva zaniká dňom doručenia odstúpenia adresátovi.
 5. ďalšími spôsobmi uvedenými v zmluve alebo VOP.
 6. Prenajímateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou:
 7. v prípade omeškania nájomcu s platením ceny za dodávku a / alebo platby nájmu o viac ako 14 dní;
 8. hrubého porušenia bezpečnostných predpisov;
 9. v prípade používania predmetu nájmu na iný než dohodnutý účel;
 10. v prípade premiestnenia predmetu nájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa;
 11. ak nájomca prenajal (dal do podnájmu) alebo dal do užívania predmet nájmu tretej strane;
 12. nájomca podstatným spôsobom porušuje svoje ostatné povinnosti vyplývajúce zo zmluvy;
 13. ak je podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok nájomcu alebo je vyhlásený konkurz na majetok nájomcu alebo vyhlásenie konkurzu na majetok nájomcu bolo zamietnuté pre nedostatok majetku;
 14. príslušný súd rozhodol o zrušení spoločnosti nájomcu.
 15. Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou v prípade ak prenajímateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy nedodá predmet nájmu v požadovanom termíne a ani nájomcom stanovenom náhradnom termíne, ktorý nesmie byť kratší ako 3 pracovných dní.
 16. Po odstúpení od zmluvy, pokiaľ nájomca nesplní svoju povinnosť na vrátenie predmetu nájmu podľa čl. VIII bod 12 VOP, je prenajímateľ oprávnený odobrať predmet nájmu z držby nájomcu bez predchádzajúceho upozornenia alebo požadovať a presadzovať postúpenie nárokov nájomcu na vydanie predmetu nájmu tretej osobe určenej prenajímateľom. Nájomca je povinný poskytnúť prenajímateľovi potrebnú súčinnosť, aby prenajímateľ mohol získať predmet nájmu najneskôr do 2 dní od odstúpenia od zmluvy. Na tento účel poskytuje nájomca prenajímateľovi, resp.  prenajímateľom určenej oprávnenej osobe súhlas na vstup na miesto, kde sa predmet nájmu nachádza, pričom prenajímateľ má zároveň právo prekonať zábranu brániacu prevzatiu predmetu nájmu podľa tohto bodu. Prenajímateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú nájomcovi alebo tretej strane v súvislosti s odobratím predmetu nájmu podľa tohto bodu. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi náklady vynaložené na nútené odobratie predmetu nájmu.

XV. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom sa riadi výlučne zmluvou a týmito VOP.
 2. Ustanovenia, ktorými sa menia alebo dopĺňajú VOP uvedené v zmluve, majú prednosť pred týmito VOP.
 3. Ak sú niektoré ustanovenia týchto VOP neplatné alebo sa stanú neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. V takom prípade sa zmluvné strany dohodnú na náhradnom predpise, ktorý rešpektuje hospodársky zámer zmluvy. To sa vzťahuje aj na všetky prípady neupravené týmito VOP.
 4. Prenajímateľ má výhradné právo meniť a dopĺňať tieto VOP, pričom každá zmena alebo doplnenie musia byť v písomnej forme. Nové znenie sa zverejní na webových stránkach prenajímateľa: mobilenergy.eu.
 5. Prenajímateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/697 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 18/2018“). Zmluva medzi nájomcom a prenajímateľom predstavuje právny dôvod na zhromažďovanie, uchovávanie a spracovanie osobných údajov nájomcu zo strany prenajímateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR ako aj v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona 18/2018. Osobné údaje o nájomcovi sú spracovávané v rozsahu nevyhnutnom na účel plnenia zo zmluvy uzatvorenej medzi nájomcom a prenajímateľom. Informácie o ochrane osobných údajov je možné nájsť na webových stránkach prenajímateľa: mobilenergy.eu.
 6. Podpisom zmluvy nájomca prehlasuje, že pred tým ako uzatvoril zmluvu sa s jej obsahom a všetkými jej súčasťami oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom týchto zmluvných podmienok a dojednania v nich obsiahnuté akceptuje.
 7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 01. 2021.

© 3A s.r.o. Verzia 01-01-2021