Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť 3A s.r.o. pod obchodnou značkou MobilEnergy poskytuje nájom zariadení - mobilné teplovodné kotolne, mobilné chladiace zariadenia, mobilné parné kotolne, mobilné vyvíjače pary a mobilné teplovzdušné agregáty. Pre nájom zariadení platia nasledujúce obchodné podmienky ak sa zmluvné strany písomne nedohodli ináč.

I. Všeobecne

 1. Nájom zariadení, s ním spojený servis, ako aj s ním spojené poradenské služby sa vykonávajú výhradne na základe nasledujúcich podmienok. Tie platia aj pre všetky budúce obchodné vzťahy, aj ak sa znova výslovne nedohodnú.
 2. Rozporné obchodné podmienky neuznáme, iba ak by sme výslovne písomne súhlasili s ich platnosťou. Naše Všeobecné obchodné podmienky platia aj vtedy, keď s vedomím o rozporných alebo odlišných Všeobecných obchodných podmienkach kupujúceho bez výhrady poskytneme kupujúcemu služby alebo Všeobecným obchodným podmienkam kupujúceho nebudeme znova po doručení výslovne odporovať. Odlišné dohody a ústne dohovory sú účinné iba vtedy, ak ich potvrdíme písomne listom alebo e-mailom.
 3. Našich zmluvných partnerov upozorňujeme na to, že podľa ustanovení zákona o ochrane údajov sa ich osobné údaje potrebné pre uzatvorenie obchodných vzťahov spracujú pomocou elektronického spracovania údajov a postúpia sa výhradne v rámci firmy.

II. Ponuka a uzatvorenie zmluvy

 1. Zmeny konštrukcie a tvaru, použitie rovnakých alebo lepších konštrukčných dielov a/alebo materiálov, ako aj zmeny rozsahu dodávky nám ostávajú medzi uzatvorením zmluvy a dodaním zariadenia vyhradené, pokiaľ negatívne neovplyvňujú zamýšľané použitie.
 2. K podkladom (napr. obrázkom, výkresom, popisom) patriacim k ponuke si vyhradzujeme vlastnícke právo, autorské právo a iné práva. Tretím stranám sa smú sprístupniť iba vtedy, ak sú výslovne určené na ďalšie šírenie.
 3. Naše ponuky sú nezáväzné. Uzatvorenia zmlúv a iné dohody sú záväzné až po našom písomnom potvrdení.

III. Doba nájmu a účel použitia

 1. Nájom nášho zariadenia/zariadení sa realizuje zásadne na dobu neurčitú. V nájomnej zmluve sa dohodne predpokladaná doba nájmu. Okrem toho sa môže v nájomnej zmluve dohodnúť aj minimálna doba nájmu.
 2. Ukončenie nájomného pomeru je dovolené za dodržania výpovednej lehoty minimálne 5 pracovných dní. Výpoveď si vyžaduje písomnú formu. Pre včasnosť výpovede je dôležité doručenie vyhlásenia výpovede do firmy 3A s.r.o.
 3. Doba nájmu sa začína dňom naloženia zariadenia na prepravu v mieste nakládky a končí dňom zloženia v mieste vykládky, pričom deň dodania, ako aj deň vyzdvihnutia platia ako doba nájmu.
 4. Ak sa pri uvádzaní zariadenia/zariadení do prevádzky alebo počas doby prevádzky prejaví nami zapríčinený nedostatok, ktorý si vyžaduje odstavenie, doba nájmu sa od výskytu nedostatku až po jeho odstránenie preruší, pokiaľ nám nájomca nedostatok oznámi okamžite.
 5. Nájomca nesmie zariadenie/zariadenia alebo jeho/ich časti bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu použiť pre iné budovy ani umiestniť na iné miesto, než je zmluvne dohodnuté. Nájomcovi nie je dovolené, zariadenie/zariadenia bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu prenechať tretím stranám ani ďalej prenajímať tretím stranám. Naše odopretie súhlasu na prenechanie nájomcovi nezaručuje právo na mimoriadnu výpoveď nájomnej zmluvy.
 6. Obsluha zariadenia/zariadení sa musí vykonávať prostredníctvom odborne kvalifikovaného personálu, ktorý disponuje oprávnením podľa platnej legislatívy v súlade s aktuálne platnými technickými predpismi. O vykonaných údržbách nás treba okamžite informovať.
 7. Zmeny a úpravy na elektrickej inštalácii zariadenia, ako napr. v spínacej skrini, nie sú dovolené.

IV. Ceny

 1. Nájomné je účastníkmi dohodnuté na základe cenovej ponuky zaslanej prenajímateľom. V cenovej ponuke sú tiež uvedené všetky náklady spojené s uvedením predmetu nájmu do prevádzky a náklady spojené s demontážou predmetu nájmu po ukončení doby nájmu
 2. Na základe predpokladanej doby nájmu sa ceny dohodnú podľa platného cenníka osobitne v nájomnej zmluve. Skrátenie doby nájmu o 2 % a viac – vzťahujúce sa na predpokladanú dobu nájomného pomeru – oprávňuje prenajímateľa k primeranému prispôsobeniu ceny nájmu.
 3. Naše ceny sú uvedené bez príslušnej platnej DPH a kalkulujú sa v eurách. Ak nájomca požadoval uzatvorenie havarijného poistenia stroja a poistenia povinného ručenia, tieto sa vykážu osobitne. V tomto prípade musí zaplatiť poistné. Nájomca je povinný poistiť predmet nájmu počas celej doby nájmu voči poškodeniu a odcudzeniu.
 4. Naše ceny sú zložené nasledovne:
 • denná cena x  dni nájmu,
 • mesačná cena  ÷  30  x  dni nájmu,
 • týždenná cena  ÷  7  x  dni nájmu,
 • paušály za prenajatie hadicových spojení,
 • technické základné paušály za deň,
 • paušálne náklady za dovoz a odvoz.

V. Platobné podmienky

 1. Platobné podmienky vyplývajú z dohôd v nájomnej zmluve.
 2. V prípade omeškania platby sme oprávnení zaúčtovať si úroky z omeškania vo výške 8 % nad príslušnými základnými úrokmi stanovenými ECB. Ak na to existuje právny dôvod, firma 3A S.R.O. je oprávnená požadovať vyššiu úrokovú sadzbu. Uplatnenie ďalšej škody z prieťahov pre nás ostáva vyhradené.
 3. Za každú upomienku sa započítavajú náklady vo výške paušálu 20,00 eur.
 4. Ak sa nájomca nachádza v omeškaní platby a napriek predchádzajúcej dohode nezaplatí zostatky v rámci primeranej lehoty, 3A S.R.O. môže mimoriadne vypovedať nájomný pomer okamžite.
 5. Nezávisle od nariadenia splátok vyhláseného kupujúcim sa došlé splátky najskôr započítajú k prípadným nákladom, úrokovým pohľadávkam a potom k najstarším zostatkom. 3A S.R.O. o tom kupujúcemu vystaví príslušné zúčtovanie.
 6. Platba sa za zrealizovanú považuje vtedy, keď čiastkou môžeme voľne disponovať.
 7. Ak sa zistia okolnosti, ktoré spochybnia bonitu nájomcu, resp. nie je preplatený šek, sme oprávnení vyúčtovať celý zostávajúci dlh až po predpokladaný koniec doby nájmu, ako aj požadovať platby vopred alebo peňažné záruky.
 8. K vyúčtovaniu, zadržaniu alebo zníženiu je nájomca oprávnený, keď sú vzájomné nároky právoplatne stanovené alebo nesporné.
 9. Prenajímateľ je pri uzatvorení zmluvy oprávnený požadovať od nájomcu peňažnú istinu - kauciu na krytie prípadných neuspokojených nárokov na nájomné, resp. dodávku, montáž, demontáž a odvoz predmetu nájmu, resp. v prípade poškodenia alebo odcudzenia predmetu nájmu. Táto istina sa stanovuje dohodou a ich úhrada tvorí odkladaciu podmienku na uskutočnenie účinnosti zmluvy. Prenajímateľ je oprávnený si istinu ponechať po celú dobu účinnosti zmluvy a svoj prípadný nárok na úhradu akýchkoľvek nedoplatkov alebo škôd je oprávnený uspokojiť jednostranným započítaním proti tejto istine. Istina sa vracia nájomcovi prevodom na jeho účet bez zbytočného odkladu po spätnom vrátení predmetu nájmu prenajímateľovi, ak nedôjde k splneniu podmienok pre jej použitie v prospech prenajímateľa.

VI. Dodacia lehota a lehota na plnenie

 1. Oneskorenia pri dodaní a vyzdvihnutí, ako aj pri montáži a uvádzaní zariadenia/zariadení do prevádzky, ktoré sú založené na povahe a osobitnosti miesta použitia (pozemok alebo budova a zariadenie budovy), idú na ťarchu nájomcu. Zvýšené náklady na základe oneskorení pri dodaní a vyzdvihnutí zariadenia/zariadení z nepredvídateľných a nami nezapríčinených okolností (napr. dopravná zápcha, prevádzkové poruchy atď.) neprevezmeme.
 2. V prípade vyššej moci a iných nepredvídateľných, mimoriadnych a nezavinených okolností, napr. prevádzkové poruchy, štrajk, dopravné zápchy a úradné zásahy, ako aj iných nepredvídateľných, neodvratných udalostí, za ktoré nie je firma 3A S.R.O. zodpovedná, sa predlžuje, ak nám tým je znemožnené včasné splnenie našich záväzkov, dodacia lehota a lehota na plnenie o dobu oneskorenia. Ak nie je plnenie v dôsledku uvedených okolností možné, od povinnosti plnenia sme oslobodení.

VII. Práva nájomcu kvôli nedostatkom

 1. Nedostatky nám treba ihneď, najneskôr však v priebehu prekluzívnej lehoty 2 dní po prijatí dodávky alebo výskyte nedostatku oznámiť písomne alebo e-mailom.
 2. Nepreberáme žiadnu záruku za výpadky zariadenia/zariadení a škody z nich vzniknuté nájomcovi, ktoré sú spôsobené nevhodným alebo neodborným použitím, montážou, resp. uvedením do chodu prostredníctvom nájomcu alebo tretích strán, v dôsledku prirodzeného opotrebovania, chybného alebo nedbalého zaobchádzania, nevhodných prevádzkových prostriedkov, nesprávneho nastavenia horákov, nevhodných palív a chemických alebo elektrochemických a elektrických vplyvov, pokiaľ nesúvisia s našim zavinením, v dôsledku nedodržiavania návodov na montáž, prevádzku a údržbu, ako aj neodborných zmien či opravárskych prác vykonávaných zmluvným partnerom alebo tretími stranami a pôsobeniami dielov cudzieho pôvodu (napr. cudzie regulácie okruhu kotla). Predpokladom našej záruky na ohrievač vody je, že zohrievaná voda má kvalitu pitnej vody. Plniaca a dopĺňacia voda musí zodpovedať požiadavkám smernice VDI 2035. Ak sa do vykurovacieho zariadenia vykurovacia voda nenaplníalebo sa naplní inak upravená vykurovacia voda, tak za vyskytujúce sa následné škody (napr. poškodenia kotla v dôsledku prehriatia na základe tvorenia kotlového kameňa) ručí prevádzkovateľ/nájomca.
 3. Výslovne upozorňuje na to, že neexistuje žiadna záručná povinnosť, keď sa diely podliehajúce opotrebovaniu, ako napr. dýzy horákov, vložky horákov pre nízke emisie, poistky, tesnenia, obloženia spaľovacej komory alebo diely zapaľovacích alebo kontrolných zariadení, ktoré sú v kontakte s ohňom, opotrebujú v dôsledku normálneho, spotrebou podmieneného opotrebovania.
 4. Naše ručenie okrem toho nezahŕňa výpadky zariadenia/zariadení, ktoré vznikli v dôsledku znečistení vzduchu, ako je silný výskyt prachu alebo agresívne pary, v dôsledku kyslíkovej korózie (napr. pri použití difúzne netesných plastových rúr v podlahových kúreniach), v dôsledku inštalácie v nevhodných priestoroch alebo v dôsledku ďalšieho používania napriek výskytu nedostatku.
 5. Nájomca sa musí postarať o to, aby sa zariadenie/zariadenia vždy udržiavalo/i uzatvorené a neoprávneným osobám sa zabránilo v prístupe. Za následné škody, ktoré vzniknú v súvislosti s prístupom neoprávnených osôb alebo bezprostredne v dôsledku konania neoprávnených osôb, odmietame akékoľvek ručenie.

VIII. Ručenie

 1. Nároky na náhradu škody sú vylúčené nezávisle od druhu porušenia povinností vrátane nepovolených konaní, pokiaľ nejde o úmyselné alebo hrubo nedbanlivé konanie a pokiaľ z nasledujúcich podmienok nevyplýva nič iné.
 2. Pri porušení podstatných zmluvných povinností ručíme za nedbanlivosť, avšak iba do výšky typickej, predvídateľnej škody. Nároky na ušlý zisk, ušetrené náklady, z nárokov na uhradenie škody tretím stranám, ako aj na iné nepriame škody a následné škody nájomca nemá, iba ak má od nás garantovaný znak kvality zariadenia taký účel, že nájomcu proti takýmto škodám poisťuje.
 3. V č. 1 a 2 uvedené obmedzenia ručenia a vylúčenia neplatia pre nároky, ktoré by snáď mali vzniknúť kvôli ľstivému správaniu sa z našej strany, ako aj pri ručení za garantované znaky kvality, pre nároky podľa zákona o zodpovednosti za chyby výrobku a škody vyplývajúce zo straty života, fyzického zranenia alebo poškodenia zdravia.
 4. Predpísané vylúčenia ručenia platia aj pre našich zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a pomocníkov pri plnení povinností.

IX. Poistenie nájomcu, právo prehliadky a skúšky

 1. Riziká, predovšetkým riziko ochrany vodných tokov, idú na ťarchu nájomcu.
 2. Na prianie nájomcu a tým na jeho náklady uzatvoríme havarijné poistenie stroja a poistenie povinného ručenia.
 3. Nájomca dáva neodvolateľný súhlas na vstup na pozemok kde má byť predmet nájmu dodaný a prevádzkovaný za účelom dodania, montáže, demontáže, odvozu a kontroly zariadenia pre prenajímateľa
 4. Kedykoľvek sme oprávnení na naše náklady si zariadenie/zariadenia prehliadnuť a preskúšať alebo ho/ich nechať prehliadnuť a preskúšať poverenou osobou.
 5. Po uplynutí doby nájmu, resp. pri omeškaní platby dlhšej ako 5 dní, sme oprávnení požadovať vrátenie zariadenia/zariadení alebo prípadne požadovať a presadzovať postúpenie nárokov nájomcu na vydanie voči tretím stranám.

X. Aplikovateľné právo/zmluvný jazyk

 1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Platí Slovenské právo. Zmluvným jazykom je Slovenčina.
 3. Sídlom príslušného súdu pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy a na jej základe je príslušný súd Prenajímateľa.

XI. Ostatné

1. Ak by boli jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy právne neúčinné alebo by sa právne neúčinnými stali, alebo by zmluva obsahovala tzv. medzeru v zmluve, tak právna účinnosť zvyšných ustanovení tým zostane nedotknutá.
2. Neprávoplatné ustanovenia alebo tzv medzery v zmluve treba radšej – pokiaľ je to zlučiteľné s účelom zmluvy – nahradiť inými ustanoveniami, ktoré vedú k právne rovnakému a podobnému výsledku pre zmluvné strany vykonateľnému podľa dobrej viery.
3. Ústne vedľajšie dohody neexistujú. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy si vyžadujú písomnú formu a písomné potvrdenie príslušného druhého zmluvného partnera. Aj dohoda o zrušení požiadavky na písomnú formu si vyžaduje písomnú formu.
4. Zánik právneho vzťahu podľa zmluvy a ukončenie platnosti zmluvy môže nastať:

a) dohodou zmluvných strán;
b) písomnou výpoveďou 3A s.r.o. s 1 mesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu, ktorá začne plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúcom po písomnom doručení výpovede zákazníkovi;
c) písomnou výpoveďou zákazníka s 1 mesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu, ktorá začne plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúcom po písomnom doručení výpovede 3A s.r.o.;
d) okamžitým odstúpením od zmluvy z dôvodov hrubého porušenia zmluvných podmienok a v prípadoch uvedených v zmluve. Okamžité odstúpenie od zmluvy je potrebné urobiť písomne a doručiť druhej zmluvnej strane. Právne účinky ukončenia zmluvného vzťahu nastanú dňom doručenia uvedenej písomnosti;
e) v ďalších prípadoch uvedených v zmluve.

5. Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou v prípade ak 3A s.r.o. nedodá predmet nájmu v požadovanom termíne a ani zákazníkom stanovenom náhradnom termíne.
6. 3A s.r.o. je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou:

a) v prípade omeškania zákazníka s platením kúpnej ceny za dodávku a / alebo platby nájmu o viac ako 14 dní;
b) hrubého porušenia bezpečnostných predpisov;
c) v prípade nepoužívania predmetu nájmu na dohodnutý účel;
d) v prípade premiestnenia predmetu nájmu bez písomného súhlasu 3A s.r.o.
e) Zmluvné strany sa dohodli, že:
f) za omeškanie zákazníka so zaplatením nájomného, poplatku za servis, kúpnej ceny za dodávku podľa zmluvy, má 3A s.r.o. právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania;
g) za neinformovanie o zmenách identifikačných údajov, ku ktorým došlo počas platnosti zmluvy, má druhá zmluvná strana nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR.


7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a je uzatvorená na dobu neurčitú.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že pri akýchkoľvek nedorozumeniach a sporoch, ktoré by mohli viesť k ukončeniu zmluvného vzťahu, budú tieto riešiť v prvom rade rokovaním a vzájomnou dohodou. Až v prípade, ak zmluvné strany vyčerpajú možnosti vyriešiť svoje spory dohodou, využijú možnosť ukončiť obchodný vzťah podľa predchádzajúcich bodov.
9. Náklady spojené s vymáhaním pohľadávok hradí zákazník.
10. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že sa navzájom budú bezodkladne písomne informovať o akýchkoľvek zmenách identifikačných údajov, ku ktorým došlo počas platnosti zmluvy.
11. Pri akomkoľvek spôsobe ukončenia platnosti zmluvy zmluvné strany vyvinú úsilie na obojstranné vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok mimosúdnou cestou.
12. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu adresy na doručovanie písomností. Do doby doručenia oznámenia o zmene adresy sú zmluvné strany oprávnené odosielať písomnosti na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany.
13. Zmluvné strany sa dohodli, pokiaľ ide o doručovanie akejkoľvek zásielky v rozsahu celej zmluvy, že ak nie je možné doručiť písomnú zásielku adresovanú na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane a zmluvná strana neoznámila druhej zmluvnej strane inú adresu, zásielka sa bude považovať za doručenú po 3 dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky, aj keď sa druhá zmluvná strana o tom nedozvedela. Za doručenú sa považuje aj zásielka, ktorej prijatie bolo odmietnuté alebo ktorá nebola vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote. Pri elektronickom doručovaní písomností sa za doručené berie dátum a čas odoslania e-mailu druhej zmluvnej strane.
14. Okolnosti vyvolané vyššou mocou v čase ich trvania alebo v čase trvania ich následkov oslobodzujú zmluvných partnerov od plnenia zmluvných povinností, avšak iba vtedy, keď vyššia moc včasnému plneniu zmluvy alebo jej časti zásadným spôsobom zabraňuje. Za vyššiu moc sa pritom rozumejú mimoriadne okolnosti, ktoré zmluvným partnerom prechodne alebo trvalo bránia v plnení zmluvných povinností, ktoré vznikli po uzatvorení zmluvy a zmluvný partner im nemohol zabrániť. Za vyššiu moc sa považujú predovšetkým prírodné vplyvy, záplavy, zemetrasenie, zosúvanie pôdy, vojny, vojnové udalosti, dôsledky vojny alebo situácie podobné vojne, občianske nepokoje, povstania, sabotáže, štrajky, teroristické útoky, nariadenia a rozhodnutia vyšších orgánov a inštitúcií, požiar, explózie a pod.
15. V prípade, že okolnosti vyššej moci alebo ich následky trvajú dlhšie ako 1 mesiac, zmluvné strany vstúpia do rokovania s cieľom dosiahnuť pre obidve zmluvné strany prijateľné riešenie. Ak bude vyššia moc trvať dlhšie ako 6 mesiacov, môže každá zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

 

Všeobecné obchodné podmienky platné od 31.9.2017