ADATVÉDELMI FELTÉTELEK

I. Alapvető rendelkezések

 1. A személyes adatok kezelője az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete értelmében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban: „GDPR”) a 3A s.r.o., azonosítószáma: 35868007, székhelye Majerníková 2, 84105, Bratislava. (a továbbiakban: „adatkezelő“).
 2. Adatkezelő kapcsolattartási adatai:

        Cím: Majerníková 2, 84105, Bratislava

        Email: info@3A.sk

        Telefonszám: 0904 507 567

 1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. A személyes adatok kezelője nem jelölt meg a személyes adatok védelmét biztosító közvetítőt.

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és csoportjai

 1. Adatkezelő olyan személyes adatok feldolgozásával foglalkozik, amelyeket rendelkezésére bocsátott, illetve, amelyekhez adatkezelő az Ön rendelésének teljesítésével kapcsolatban hozzájutott.
 2. Adatkezelő kizárólag az Ön azonosító és kapcsolattartási, valamint a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatait kezeli.

III. A személyes adatok kezelésének jogszabályi indoka és célja

 1. A személyes adatok kezelésének jogszabályi indoka:
 • az Ön és adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk, 1. bek., b) pontja szerint,
 • adatkezelő jogos érdeke direkt marketing közvetítésére (elsősorban üzleti ajánlatok és hírlevelek küldése) a GDPR 6. cikk, 1. bek., f) pontja szerint,
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 1. A személyes adatok kezelésének célja:
 • rendelésének teljesítése, valamint az Ön és az adatkezelő között létrejött szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesítése; a rendelés során a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükséges személyes adatokat kérünk (név, cím, kapcsolattartási adatok); a személyes adatok közlése a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, a személyes adatok közlése nélkül a szerződés nem köthető meg, illetve adatkezelő nem tudja azt teljesíteni,
 • üzleti ajánlatok küldése és további marketing tevékenységek.
 1. Adatkezelő részéről a GDPR 22. cikke értelmében nem áll fenn automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben. Az ilyen adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adta.

IV. Az adatok tárolási ideje

  1. Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint őrzi meg:

 • az Ön és adatkezelő között létrejött szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesítéséhez, valamint a szerződéses viszonyból eredő követelések érvényesítéséhez feltétlenül szükséges ideig (a szerződéses viszony megszűnésétől számított 15 éven át).
 • a személyes adatok marketing célú kezelésére adott engedély visszavonásáig, legfeljebb ... éven át, amennyiben a személyes adatokat jóváhagyás értelmében kezelik.
 1. A személyes adatok megőrzésére kijelölt idő elteltét követően adatkezelő törli a személyes adatokat.

V. A személyes adatok címzettjei (adatkezelő beszállítói)

  1. A személyes adatok címzettjei

 • az áruk / szolgáltatások szerződés szerinti leszállításában / kifizetések lebonyolításában részt vevő személyek,
 • e-shop üzemeltetési szolgáltatásait és más, az e-shop üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatásokat biztosító személyek,
 • marketing szolgáltatásokat nyújtó személyek.
 1. Adatkezelő nem szándékozik a személyes adatokat harmadik ország (EU-n kívüli ország) vagy nemzetközi szervezet rendelkezésére bocsátani.
 2. Marketing és támogató szolgáltatásokat biztosító teljesített szolgáltatások
 • Google analytics - a sütiket és a web használatát tartja nyilván
 • Google Adwords - a sütiket és a web használatát tartja nyilván
 • Sklik - a sütiket, a web használatát és a vásárlásokhoz kapcsolódó átváltásokat rögzíti

VI. Az Ön jogai

 1. A GDPR-ben foglalt feltételek mellett az alábbiak illetik meg:
 • személyes adataihoz való hozzáférés a GDPR 15. cikke értelmében,
 • a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikke, esetleg az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke értelmében,
 • személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke értelmében,
 • a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke értelmében,
 • a személyes adatok hordozásához való jog a GDPR 20. cikke értelmében,
 • az adatkezeléshez adott jóváhagyás írásbeli vagy elektronikus formában történő visszavonásához való jog - adatkezelő jelen feltételek III. cikkében közölt címére vagy e-mail címére küldött levélben. Jóváhagyását bármikor visszavonhatja saját ügyfélfiókjában.
 1. Ezenfelül joga van az adatvédelmi hatóságnál panaszt tenni, amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

VII. A személyes adatok védelme biztosításának feltételei

 1. Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelmének biztosításához szükséges megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket megtette.
 2. Adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárolók és az adatokat papír formában őrző tárak biztosítása érdekében, gondoskodott a biztonságos / titkosított internet hozzáférésről, az ügyfelek jelszavainak titkosításáról az adatbázisban, a rendszer rendszeres frissítéséről és a rendszeres biztonsági mentésekről.
 3. Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz kizárólag az általa megbízott személyek férnek hozzá.

VIII. Záró rendelkezések

 1. Az internetes megrendelő űrlap elküldésével megerősíti, hogy a személyes adatok védelmét illető feltételeket ismeri, és azokat hiánytalanul elfogadja.
 2. A feltételek elfogadását a jelölőnégyzet kitöltésével igazolja az internetes űrlapon. A jóváhagyást igazoló jelölőnégyzet kitöltésével megerősíti, hogy a személyes adatok védelmét illető feltételeket ismeri, és azokat hiánytalanul elfogadja.
 3. Adatkezelő jogosult az említett feltételeket módosítani. Az új adatvédelmi feltételeket adatkezelő a honlapján teszi közzé, illetve az új feltételeket elküldi az Ön által adatkezelő rendelkezésére bocsátott e-mail címre.

Jelen feltételek 2018.5.25-től érvényesek.